top of page

ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਬੀ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਲਰਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ: ਇਸ ਈਮੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਖਣ ਜਾਂ ਵਰਤਣ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ www.Stockoftheday.co.in, ਇਸਦੇ ਆਪਰੇਟਰ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਰਹਿਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ (ਮੁਦਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ), ਨੁਕਸਾਨ (ਮੁਦਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ), ਜਾਂ ਸੱਟ (ਮੌਦਰਿਕ ਜਾਂ ਹੋਰ) ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। Stockoftheday.co.in ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ, ਸੰਚਾਲਨ, ਜਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ www.Stockoftheday.co.in ਦੁਆਰਾ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਜਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੇਚੋ। 

ਮੁਆਵਜ਼ਾ: StockoftheDay.co.in ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅਕਸਰ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਬੈਂਕ ਤਾਰ ਰਾਹੀਂ ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। www.Stockoftheday.co.in ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। www.Stockoftheday.co.in ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਉਦੇਸ਼ਪੂਰਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਡੇਟਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਸੰਖੇਪ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। StockoftheDay.co.in ਪਾਠਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਖੋਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫੀਚਰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਨਿਊਜ਼ ਰੀਲੀਜ਼ਾਂ, ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੀਤੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ Stockoftheday.co.in ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਜਾਂ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ, ਵਾਰੰਟੀਆਂ, ਜਾਂ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖੁਲਾਸਾ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, www.Stockoftheday.co.in ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੀਤੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉੱਨਤ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਜਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।


ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੀਤੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਫੈਸਲੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, www.Stockoftheday.co.in ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਢੁਕਵੇਂ ਜੋਖਮਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

Stockoftheday.co.in ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਟੈਕਸ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਕੈਪ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੀਤੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਗੁਆਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਜੋ ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨਾਂ, ਉਮੀਦਾਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਅਨੁਮਾਨਾਂ, ਉਦੇਸ਼ਾਂ, ਟੀਚਿਆਂ, ਧਾਰਨਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ "ਅਗਵਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ" ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਬਿਆਨ ਉਮੀਦਾਂ, ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅਸਲ ਨਤੀਜਿਆਂ ਜਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਭੌਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ "ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ", "ਅਨੁਮਾਨ", "ਉਮੀਦ", "ਇੱਛਾ", "ਅੰਦਾਜ਼ਾ", "ਅਨੁਮਾਨ", "ਵਿਸ਼ਵਾਸ", "ਸਮਝਦਾ ਹੈ", ਜਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੁਆਰਾ "ਸਕਦਾ", "ਸਕਦਾ", ਜਾਂ "ਸਕਦਾ" ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਝੋ ਕਿ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਵਰੇਜ ਦੌਰਾਨ ਦਿਨ ਦੀ ਉੱਚ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।​

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ, www.Stockoftheday.co.in ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮੰਨਦਾ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਸੁਤੰਤਰ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਿੰਦੂ ਵਜੋਂ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

 

ਇਸ ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ, www.Stockoftheday.co.in ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮਾਲਕ, ਸਹਿਯੋਗੀ, ਸਹਾਇਕ, ਅਧਿਕਾਰੀ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਅਤੇ ਏਜੰਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਜਾਂ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੀ ਲਈ। StockoftheDay.co.in ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਫਰਮ, ਇਸਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਢਾਂਚੇ ਲਈ www.Stockoftheday.co.in ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।​

Stockoftheday ਉਹਨਾਂ ਸਟਾਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਟਾਕ ਬਹੁਤ ਅਸਥਿਰ ਅਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੂਰਵ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਮੂਵਿੰਗ ਸਟਾਪ-ਲੌਸ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਜੋਖਮ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਪ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੋ।_d04a07d8 -9cd1-3239-9149-20813d6c673b_

ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹਨ। ©2022 www.Stockoftheday.co.in. ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ। 
www.Stockoftheday.co.in ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਡੁਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਖੁਲਾਸਾ: ਇਹ Stockoftheday.co.in ਜਾਂ Bernicia Tech ਸੂਚਨਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੰਦ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਟਾਕ, ਵਿਕਲਪ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਲਾਭਕਾਰੀ ਲੰਬੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਟਾਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਰਾਹੀਂ, ਜਾਂ ਅਗਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ stockoftheday.co.in 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਵਿਕਲਪਾਂ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼ ਦੀ ਖਰੀਦ ਰਾਹੀਂ। 

ਮੈਂ ਇਹ ਲੇਖ ਖੁਦ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸਟਾਕ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨਾਂ, ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ/ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕ ਸਾਰੇ ਕੈਸਕੇਡਡ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਲਈ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਂ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਹਨ। ਜਾਂ Bernicia Tech Pvt. ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ. ਲਿਮਿਟੇਡ

 

ਅਤਿਰਿਕਤ ਖੁਲਾਸਾ: The Stockoftheday.co.in ਸਟਾਕ ਆਫ ਦਿ ਡੇ ਉਹਨਾਂ ਸਟਾਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਟਾਕ ਬਹੁਤ ਅਸਥਿਰ ਅਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰਵ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਮੂਵਿੰਗ ਸਟਾਪ-ਲੌਸ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਜੋਖਮ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੇ ਸਟਾਪ ਘਾਟੇ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੋ। ਆਧਾਰ.

ਇਸ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਲਾਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ।

ਧੰਨਵਾਦ

ਟੀਮ ਸਟਾਕਓਫਡੇਅ ਐਂਡ ਬਰਨੀਸੀਆ ਟੈਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ।

ਰਿਫੰਡ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨਾ

ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਰਿਫੰਡ ਉਸੇ ਐਕਵਾਇਰਰ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਨੇ ਰਿਫੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 7-14 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਜਾਂ ਅਪਵਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਰਿਫੰਡ ਅਨੁਮਾਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ stockofthday@gmail.com 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ।

ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ

ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ/ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

StockoftheDay.co.in ਰਿਪੋਰਟਾਂ/ਰਿਲੀਜ਼/ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਪਾਰਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹਨ।

ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਸਿਰਫ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਜਾਂ ਈਮੇਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਗੁਆਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਬੇਦਾਅਵਾ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਈਮੇਲ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਬੇਦਾਅਵਾ https://www.StockoftheDay.co.in/faq-stockoftheday 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਪਰਾਈਵੇਟ ਨੀਤੀ

ਇਹ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ("ਨੀਤੀ") Bernicia Tech Pvt. ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਵਰਤੋਂ, ਖੁਲਾਸੇ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ (ies) ਅਤੇ / ਜਾਂ ਐਫੀਲੀਏਟ (ਆਂ) ਅਤੇ / ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ (ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਕੰਪਨੀ" ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ), ਜੋ ਵੈਬਸਾਈਟ  ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।www.stockoftheday.co.in (“ਸਾਈਟ”) ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ (ਵੈੱਬ, ਐਪਾਂ, ਈਮੇਲਾਂ), ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ/ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ (“ਸੇਵਾਵਾਂ”)। ਇਹ ਨੀਤੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਪਾਰਸਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਇੱਥੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ("ਉਪਭੋਗਤਾ") ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ, ਬ੍ਰਾਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੰਦਰਭ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ "ਤੁਸੀਂ" ਜਾਂ "ਤੁਹਾਡੇ" ਦਾ ਅਰਥ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ "ਅਸੀਂ", "ਸਾਡੇ", "ਸਾਡੇ" ਦਾ ਅਰਥ ਕੰਪਨੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਧਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਸਾਈਟ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਸਮੇਤ) ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ, ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ।
ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਹੈ: (a) ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ (b) ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟ੍ਰੈਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ; ਅਤੇ (c) ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਜਾਣਕਾਰੀ" ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ)।

1. ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ / ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ

 • ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡੇਟਾ: ਸਾਡੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਈਟਾਂ / ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ:- a) ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ, b) ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਅਤੇ c) ਈਮੇਲ ਪਤਾ, _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_d)ਪਿਨ ਕੋਡ , e) ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ,f) ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ, g) ਪਾਸਵਰਡ ਆਦਿ, ਅਤੇ/ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਤਾ, ਰੁਚੀਆਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ। ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਭੋਗਤਾ-ਅਨੁਕੂਲ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਜੀਮੇਲ ਆਦਿ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ।

 • ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫੀਡਬੈਕ, ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹੋ, ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ।
   

 • ਸਾਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਉਪਰੋਕਤ ਉਪਭੋਗਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਵਿਗਿਆਪਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਤ) ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 • ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਨਤਕ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2005, ਉੱਥੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਵੈਚਲਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ / ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਟਰੈਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
 

 • ਕੂਕੀਜ਼: ਸਾਡੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਾਈਟ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਵਿਜ਼ਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ, ਬੇਤਰਤੀਬ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਪਛਾਣ (ਯੂਜ਼ਰ ਆਈਡੀ) ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ "ਕੂਕੀਜ਼" ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ), ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ / ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੂਕੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕੂਕੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ (ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕੁੰਡਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ)। ਇੱਕ ਕੂਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਰਡ ਡਰਾਈਵ ਜਾਂ ਡਿਵਾਈਸ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੀ। ਸਾਡੇ ਵਿਗਿਆਪਨਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ (ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ) ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

 • ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੈਬ ਸਰਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸੀਮਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ IP ਪਤੇ ਸਮੇਤ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਟ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ/ਲੈਪਟਾਪ/ਨੈੱਟਬੁੱਕ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ/ਟੈਬਲੇਟ/ਪੈਡ/ਹੈਂਡਹੋਲਡ ਡਿਵਾਈਸ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਟਾ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਣਾ ਹੈ -- ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੈੱਬ ਪੰਨੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ।) ਤੁਹਾਡਾ IP ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਵੈਬ ਪੇਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

 • ਔਪਟ ਆਊਟ ਕਰਨਾ: ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਵਿਗਿਆਪਨ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਔਪਟ-ਆਊਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ 'ਤੇ ਵਿਲੱਖਣ DoubleClick ਕੂਕੀ ID "OPT_OUT" ਵਾਕਾਂਸ਼ ਨਾਲ ਓਵਰਰਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਿਲੱਖਣ ਕੂਕੀ ਆਈਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਪਟ-ਆਊਟ ਕੂਕੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 • ਲੌਗ ਫਾਈਲ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਟ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ, ਤੁਹਾਡੇ IP ਪਤੇ ਸਮੇਤ, ਬਾਰੇ ਸੀਮਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ IP ਪਤਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਟਾ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਣਾ ਹੈ -- ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਪੰਨੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਤੋਂ ਸਵੈਚਲਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੌਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ IP ਪਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਸੰਸਕਰਣ, CPU ਸਪੀਡ, ਅਤੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਪੀਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਾਈਸ ਤੋਂ ਲੌਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਥਾਨ, IP ਪਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ ਨਾਮ, ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ. ਤੁਹਾਡੀ iOS ਡਿਵਾਈਸ ਤੇ UDiD), ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਵਾਈਸ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਸੰਸਕਰਣ, CPU ਸਪੀਡ , ਅਤੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗਤੀ ਆਦਿ।

 • GIFs ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ: ਅਸੀਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਇੱਕ ਗੁਮਨਾਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਵਰਤੋਂ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ "ਕਲੀਅਰ GIFs" (ਵੈੱਬ ਬੀਕਨ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ HTML-ਅਧਾਰਿਤ ਈਮੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ GIF ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੈਬ ਪੇਜਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਇੰਟਰਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ
 

 • ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਹਿਭਾਗੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 • ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਗੂਗਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੂਗਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਨ-ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਸਪਲੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਗਿਆਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਨ ਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਪਲੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਲਈ Google ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਔਪਟ-ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ Google ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ Google ਡਿਸਪਲੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ / ਵਿਗਿਆਪਨ ਸਰਵਰਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰੋ
 

 • ਇਸ ਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਜਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਜਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਰਵਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ (ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ 'ਤੇ ਟਿਕਾਣਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ URL ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ), ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਈਟ ਜਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨੀਤੀ ਸਾਡੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਟ ਦੇ ਹੋਮਪੇਜ ਤੋਂ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਈਟ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਸਾਈਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

 • ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਗਿਆਪਨਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ -- ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ -- ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਟ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਗਰੀ ਦੇ ਅੱਪਡੇਟ ਬਾਰੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਵਿਗਿਆਪਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਜਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੇਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਜਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਨ ਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

 • ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ/ਵਿਗਿਆਪਨਕਰਤਾਵਾਂ/ਵਿਗਿਆਪਨ ਸਰਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਨ ਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

 • ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਭੋਗਤਾ-ਅਨੁਕੂਲ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ/ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸੇਵਾਵਾਂ) ਜਾਂ ਉਪਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਪਤੇ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਉਪਰੋਕਤ ਉਪਭੋਗਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤਕਰਨ ਸਮੇਤ) ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਪਾਰਕ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਨਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਵਾਧੂ ਅੱਪਡੇਟ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ / ਅਣਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਨਾਲ (ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ)। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੈਰ-ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ, ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਬਿਲਿੰਗ, ਆਦਿ)।

 • ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਨਤਕ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਸੰਦੇਸ਼, ਬਲੌਗ, ਸਕ੍ਰਿਬਲਸ।

 • ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਭਾਗਾਂ 'ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ/ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤੀ/ਵਿਚਾਰੀ/ਸੰਚਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

 • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ।

 • ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਟਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭ / ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ
 

 • ਕੰਪਨੀ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀਮਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੀ ਹੈ

  a) ਜਦੋਂ ਕਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ, ਪਛਾਣ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਜਾਂ ਸਾਈਬਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਰੋਕਥਾਮ, ਖੋਜ, ਜਾਂਚ, ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸੇ ਚੰਗੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਖੁਲਾਸਾ ਉਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

  b) ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਸਾਡੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਚਿਤ ਗੁਪਤਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹਨ।

  c) ਕੰਪਨੀ ਸਾਡੇ ਵਿਗਿਆਪਨਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ - ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ - ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

  d) ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਧ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੋ.

  e) ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਸਹਿਯੋਗੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ (ਵਾਂ) ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ
 

 • ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਟ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਲਤ ਜਾਂ ਘਾਟ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋੜ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਜਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ, ਠੀਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਵਸਥਿਤ ਹਨ, ਅਸਪਸ਼ਟ ਤਕਨੀਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਹੋਣਾ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਬੈਕਅੱਪ ਟੇਪਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਬੇਨਤੀਆਂ), ਜਾਂ ਜਿਸ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਵਾਏ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੁਪਾਤਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸਰਵਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੈਕਅੱਪ ਸਿਸਟਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
 

 • ਅਸੀਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤਬਦੀਲੀ, ਖੁਲਾਸਾ ਜਾਂ ਡੇਟਾ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਡੇਟਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਿਸਟਮਾਂ ਤੱਕ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਐਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

 • ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਾਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਇਰਵਾਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਰਵਰਾਂ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਸਰਵਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪਾਸਵਰਡ-ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਡੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

 • ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਇੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਿਕਸਤ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ

 • ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਵਿਗਿਆਪਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੈੱਬ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੌਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਜਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਸਮੇਤ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।ਅੱਪਡੇਟ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ
 

 • ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ (ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ) ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਜਿਹੇ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਈਟਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਨਤਮ ਸੰਸਕਰਣ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ।ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿਧੀ
 

 • ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਜਾਂ ਖੁਲਾਸੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਬੇਨਤੀ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ daystockofthe@gmail.com 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਭੇਜ ਕੇ ਉਠਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

 • ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਅਧਿਕਾਰੀ: ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਹਸਤਾਖਰਾਂ ਨਾਲ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।


 

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ:-

a) ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ।
b) ਸਪਸ਼ਟ ਬਿਆਨ ਕਿ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ।
c) ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ।
e) ਇੱਕ ਕਥਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
f) ਇੱਕ ਬਿਆਨ, ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੋ।

ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਨਿਯੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ / ਸੁਝਾਅ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਈਮੇਲ-daystockofthe@gmail.com ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

bottom of page